Орална хирургија

Специјалистички услуги од областа на орална хирургија и имплантологија:
1. Блокада при невралгија
2. Екстраорална анестезија
3. Припрема на пациенти со алергија при давање на анестезија
4. Подигање на мускопериостално ламбо
5. Остеотомија
6.  Хируршко отстранување (киретажа) на гранулационо ткиво по корен
7.  Интраоперативна подготовка и полнење на коренски канал,еден канал
8. Интраоперативна подготовка и полнење на коренски канал,два канали
9. Хируршка екстракција на заостанати корени после фрактура
10. Остеотомија во функција на дренажа кај гноен периодонтит
11. Апикотомија на еднокорен заб без полнење на каналот и без пломба
12. Апикотомија на еднокорен заб со полнење на каналот , без пломба
13. Апикотомија на еднокорен заб со ретроградно полнење, без пломба
14. Апикотомија на повеќекорен заб со полнење на канали,без пломба
15. Апикотомија на повеќекорен заб без полнење на канали,без пломба
16. Апикотомија на повеќекорен заб со ретроградно затварање, без пломба
17. Апикотомиј со цистектомија на радикуларна циста
18. Цистектомија на радикуларна циста со екстракција на забот
19. Цистектомија на резидуална циста
20. Цистектомија на фоликуларна циста
21. Цистектомија на ретенциона циста
22. Оперативна екстракција на полуимпактиран заб без остеотомија
23. Оперативна екстракција на импактиран заб со остеотомија
24. Оперативна екстракција на импактиран заб со остеотомија и сепарација на забот
25. Хируршко експонирање на импактиран заб со подготовка за ортодонтски третман (кортикотомија со остеотомија и фенестрација)
26. Хируршко експонирање на импактиран заб со подготовка за ортодонтски третман (фенестрација)
27. Жермектомија
28. Премоларизација на молар (хемисекција)
29. Реимплантација на екстрахиран или експулзиран заб со подготовка на канали и фиксација
30. Репозиција и фиксација на фрактуриран алвеоларен гребен со трауматски луксирани заби
31. Трансплантација на забен фоликул
32. Хируршка обработка и сутура на рани на меки делови во уста и на лице (згрижување на мекоткивниповреди)
33. Хируршка обработка,хемостаза со сутура на комплексни мекоткивни рани во уста и на лице
34. Отстранување на страно тело од меки ткива
35. Отстранување на страно тело од коска (секвестротомиа)
36. Хируршко отстранување на корен или друго страно тело од максиларен синус со синус пластика
37. Хируршко затворање на отворен синус по екстракција без присуство на корен во синус (со вестибуларно ламбо)
38. Хируршко затворање на отворен синус по екстракција без присуство на корен во синус (со палатинално ламбо)
39. Хируршко отстранување на корен или страно тело од мандибуларен канал
40. Запирање на крварење со електрокаутеризација или лигатура на повреден крвен сад
41. Вадење на скршен инструмент во каналот на коренот на забот и отстранување на страното тело, со задолжителна апикотомија и полнење на каналите
42. Френулопластика на лабијален френулум
43. Френулопластика на лингвален френулум
44. Пластика на букални плики (претпротетска хирургија)
45. Биопсија
46. Подигање на форникс или спуштање на фундус (претпротетска хирургија)
47. Хируршко отстранување на епулис на гингива без екстракција на афектирани заби
48. Хируршко отстранување на епулис на гингива со екстракција на афектираните заби
49. Хируршко отстранување на папилом или фибром на меките ткива во устата
50. Хируршко отстранување на туморозна промена во коска (одонтом,остеом) до 1 см во дијаметар
51. Алвеолопластика со отстранување на егзостози,подминирани места и подвижна гингива
52. Туберопластика со отстранување на егзостози, подминирани места и подвижна гингива на туберот на максилата
53. Оперкулектомија
54. Ексцизија на подвижна гингива на алвеоларен гребен со сутура
55. Електрокаутеризација на полип на гингивата
56. Хируршко отстранување на екстраорална фистула
57. Оперативно отстранување на атером,липом на кожата на лицето
58. Нивелација и припрема на коскено лежиште за прифаќање на графт
59. Припрема на графт материјалот
60. Апликација на графт материјалот
61. Припрема и адаптација на ресорптивна мембрана
62. Апликација на графт материјал во екстракциона рана (презервација на алвеоларен гребен)
63. Аугментација на поголеми коскени дефекти со алопластичен материјал без поставување на мембрана
64. Аугментација на поголеми коскени дефекти со алопластичен материјал со поставување на ресорптивна мембрана
65. Аугментација со нересорптивна мембрана (фикција со пинови)
66. Земање на интраорален коскен графт
67. Трансплантат на гингива,сврзно ткиво или други мукографтови
68. Хируршка терапија на периимплантитис
69. Отстранување на ендоосеален имплант
70. Поставување на трансдентален имплант
71. Френулопластика со ласер
72. Корективни интервенции (пластика) на гингива со ласер
73. Оперкулектомија со ласер
74. Стерилизација на трауматска рана со ласер
75. Стерилизација на инфламирана оперативна рана со ласер
76. Стерилизација на коренски канал со ласер пред интраоперативно полнење при апикотомија
77. Затворање на интраорална и екстраорална фистула со ласер
78. Отстранување на хемангиом на слузокожа и кожа на лице со ласер
79. Отстранување на фибром на гингива и кожа на лице со ласер
80. Лекување на алвеолит со биостимулирачки ласер
81. Стимулација на зараснување на рани со биостимулирачки ласер
82. Апиктомија со ласер без полнење
83. Апиктомија со ласер на еднокорен заб со полнење
84. Апиктомија со ласер на повеќекорен заб со полнење
85. Хируршка терапија на периимплантитис со ласер терапија
86. Хемостаза со ласер
87. Екстракција на импактиран заб со ласер
88. Лекување на артропатија на ТМЗ со ласер (по посета)
89. Лекување на невралгија на тригеминус со ласер (по посета)
90. Стимулирање на создавање калус при фрактури (по посета)
91. Инфилтративна анестезија – спроводна, терминална и интралигаментарна
92. Одредување на работна должина на коренски канал со електронски уреди
93. Ортопантомограмско снимање со анализ (класично или дигитално)
94. Интраорална ретроалвеоларна радиографија (класична,дигитална) со анализа
95. Припрема на ризичен пациент за оралнохируршка интервенција
96. Терапија на бруксизам – изработка и адаптација на индивидуален штитник за заби
97. Внатрешна и надворешна телескопска коронка (како супраструктура над импланти за подршка на тотални протези
98. Метал керамичка, без метална коронка или ЦАД-ЦАМ коронка (како супраструктура над импланти)
99. Директна изработена или конфекциска привремена коронка или мост
100. Отпечаток за супраструктура над имплантат
101. Планирање на имплантолошки третман ЗД анализа на СТ,студио модели
102. Поставување на ендоосеален имплантат
103. Козервативна терапија на периимпантитис и мукозитис
104. Парцијална или тотална акрилатна протеза
105. Продолжување на клиничка коронка класичен метод или ласерски
106. Хируршки третман на изолирана или мултипна гингивална рецесија
107. Подигнување на подот на максиларен синус – затворена метода
108. Подигнување на подот на максиларен синус – отворена метода класична или со пиезо апарат
109. Раздвојување на алвеоларен гребен класична метода или со пиезо апарат
110. Хируршки третман на парадонтопатија класична метода или со ласер
111. Ендодонтска механичка и хемиска обработка на коренски канал
112. Привремено и дефинитивно полнење на коренски канал
113. Дефинитивна оптурација на апикотомиран заб- со композит или нанокомпозит
114. Трепананција на заб за дренажа
115. Хемостаза со длабока тампонада
116. Репозиција и фиксација на луксирани заби од траума со фиксациона шина
117. Подготовка и апликација на тромбоцитно богата плазма
118. Отстранување на супрагингивални меки и цврсти забни наслаги, машински или мануелно
119. Субгингивално обработка и киретажа на парадонтален џеп
120. Отстранување на пигментации од страно тело или амалгамско обојување од гингива со високоенергетски ласер