Ортодонција

Специјалистички услуги од областа на ортодонција:
1. Специјалистички ортодонтски преглед
2. Ортодонтска анамнеза
3. Status praesens со оцена на хигиена ( општа клиничка слика, ектраорален и итраорален статус)
4. Функционална анализа (усни, јазик, лице, мускули, ТМЗ)
5. Ортопантомограмско снимање со анализа (класично)
6. Ортопантомограмско снимање со анализа (дигитално)
7. Интраорална ретроалвеоларна радиографиjа (класична) со анализа
8. Интраорална ретроалвеоларна радиографиjа (дигитална) со анализа
9. Интраорална оклузална радиографија со анализа
10.Комбинирана дијагностика (разговор, конзилијарна советување, РТГ, отпечатоци, фотографии, одредување на меѓувилични соодноси (шифра 4000: интердисциплонарни случаи)
11. Разговор со пациент/родител
12.  Отпечаток за изработка на студио модел - Подготовка за студио модели со анализи и план
13. Гнатометриска анализа на студио модел
14. Профилна телерентгенкефалометриска радиографија со телерентгенкефалометриска анализа (класична)
15. Профилна телерентгенкефалометриска радиографија со телерентгенкефалометриска анализа (дигитална)
16. ПА (постеро-антериорна) телерентгенкефалометриска радиографија со телерентгенкефалометриска анализа (класична)
17. ПА (постеро-антериорна) телерентгенкефалометриска радиографија со телерентгенкефалометриска анализа (дигитална)
18. Интраорална фотографија на пациент со анализа на истата
19. Ekstraoralna фотографија на пациент со анализа на истата
20. Анализа на шака
21. Дијагностички set-up Заклучна дијагноза
22. План на третман со мобилни и фиксни апарати
23. Упатство за користење на апаратот на детето и родителот ОРТОДОНТСКА ИНТЕРЦЕПТИВА - РАН ОРТОДОНТСКИ ТРЕТМАМ
24. Држач на простор (мобилен)
25. Држач на простор (фиксен)
26. Држач на простор (директно изработен во уста)
27. Селективно состружување на поедини заби
28. Коса рамнина (директен метод)
29. Коса рамнина (индиректен метод)
30. Вежба со шпатула
31. Индивидуална подбрадок-капа (изработена во заботехничка лабораторија)
32. Конфекциска подбрадок-капа
33. Вестибуларна плоча (изработена во заботехничка лабораторија)
34. Вестибуларна плоча-конфекциска
35. Миофункционални вежби
36. Миофункционални апарати- Trainer ОРТОДОНТСКА ТЕРАПИЈА МОБИЛНИ АПАРАТИ
37. Активен апарат горен (со шраф за трансверзално ширење и активни елементи)
38. Активен апарат горен (со шраф за дистално движење и активни елементи)
39. Активен апарат горен (со 2 шрафа и активни елементи)
40. Активен апарат горен (со Bertoni шраф и активни елементи)
41. Активен апарат долен (со шраф за трансверзално ширење и активни елементи)
42. Активен апарат долен (со шраф за дистално движење и активни елементи)
43. Активен апарат долен (со Muller шраф и активни елементи)
44. Активен апарат долен (со 2 дистални шрафа и активни елементи)
45. Ретенциона плоча
46. Конструкционен загриз
47. Бимаксиларни апарати- активатор
48. Пасивен подвижен апарат- пропулзор
49. Функционален апарат по Frankel
50. Функционален апарат по Balters
51. Функционален апарат по Grude
52. Twin block апарат
53. Нагризна плоча ФИКСНИ АПАРАТИ
54. Сепарирање со отстранување на лигатури, по интердентален простор
55. Симнување на лигатурите за сепарирање- секоја лигатура пооделно
56. Заварување и спојување помошни елемнти на прстени , мрежни бази или лак помошни елементи
57. Адаптирање и цементирање на прстени
58. Директно или индиректно лепење на брикети (чистење и јеткање )
59. Лингвален или палатинален лак (адаптирање во уста)
60. Лингвален или палатинален лак изработен во лабораторија
61. Фиксна усна пелота(lip bumper, Nance-лак)
62. Експанзивен лак –адаптирање во уста
63. Лак за нивелирање
64. twistflex, nitinol, термодинамични и др. со лигирање
65. Лакови- округли и четвртасти – преобликувани и поедиенечни
66. Округли лак со најмалку 3 петелки
67. Торквран лак по Begg
68. Четвртаст лак со куки
69. Сегментиран лак (отварање , заварање и чување на простор)
70. Апарат за брзо ширење на максила – Derischweiler
71. Апарат за брзо ширење на максила – Biderman
72. Цементирање на апарат за брзо шрење на максила
73. Quad helix -апарат во максила
74. Пендулум апарат
75. Herbst апарат, Jusper- Jumper
76. Headgear без прстени
77. Headgear high pull
78. Delaire маска
79. Lip Bumper
80. Апарат за дистализација Carriere Distalizer
81. Вградување на Bite Jumper во фиксен ортодонтски апарат КОНТРОЛИ, АДАПТИРАЊЕ, РЕПАРАТУРА
82. Контролни прегледи со едноставно одредување на текот на терапија
83. Ортодонтски преглед и контрола и реадатација ( состружување и вадење на деструиани и кариозни млечни заби)
84. Менување на лак со додатни елементи
85. Репаратури без преобликување на апаратот (додавање акрилат, гутаперака)
86. Репаратури со преобликување на мобилниот апарат
87. Репаратура со реадаптирање на оклузија
88. Активирање на нагризна плоча и доградување на истата
89. Активирање на бимаксиларен апарат (директно во уста)
90. Активирање на бимаксиларен апарат ( во лабараторија)
91. Повторно цементирање на постоечки прстен
92. Повторно лепење на пациент или помошен елемент
93. Лепење на жичен ретејнер (изработен директно уста)
94. Лепење на жичен ретејнер – во лабароторија
95. Прилагодување на фиксен ортодонтски апарат со додавање на поедини елементи
96. Поправка на мобилен ортодонтски апарат-акрилатна база
97. Поправка на држач, федер или заб на мобилен апарат
98. Додавање држач, федер или заб на мобилен апарат
99. Повторно обликување на мобилен апарат, обработено
100. Ставање на шина при фрактури или луксација на поедини заби - директно
101. Вадење на фиксен апарат со дебондирање и полирање, совет за одржување на орална хигиена и аплицирање на медоикаменти за реминерализација
102. Поставување на жичен фиксен ретејнер
103. Ретејнери-позиционери
104. Апарат за опструктивна ноќна апнеа
105. Апарат за бруксизам-Bruxoguard
106. Апарат за корекција на ТМДС (темпоромандибуларен дисфункционален синдром)